BM HBM DI Dr. techn. Jörg Koppelhuber

 BM HBM DI Dr. techn. Jörg Koppelhuber

Zivilingenieur für Wirtschaftsingenieurwesen Bauwesen
Geschäftsführer ZT-Büro KOPPELHUBER² und Partner – consulting engineers & architects ZT, Graz